Fiber Optic

 

Project Fiber Optic system  งานวางระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกส์

            งานสำรวจ ออกแบบและติดตั้ง โครงข่าย
            ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ  พร้อมทีมติดตั้งที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  เพื่อให้เสร็จการตามเวลาที่กำหนดโดยยึดถือความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างอย่างสูงสุด
            การทดสอบและส่งงาน
            การทดสอบ ประกอบการทำรายงานเสนอ พร้อมส่งมอบงานพร้อมข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น 
OTDR SM/MM TEST, PHOTO, CABLE ROUTE, CORE ASSINGMENT, NETWORK DIGRAM
บริการตัดต่อสาย Fiber Optic SynglemadeMuttimodeบริการวัด Optic Power
บริการ Trnsmissition Test & Commisioning 
 
ผลดำเนินการ
            การติดตั้งที่ผ่านมา – ปัจจุบัน  ติดตั้งแล้ว กว่า 1,500 วงจร
รวมระยะทางกว่า  800 กิโลเมตร

 

Visitors: 62,950